Cad t [f [^^ ô⁄oõ} agbneg [ìù ãoõ (2023)

g [[Æ ¢ | îah »êðc [W · élè½ ¢ ŵå¤b

g [[Éilahêdôìæ¤èutg [[v a^ôàìða · éu | [g [[vaãoc nð^× éu} `g [[wax^bt³ñìs ð¸ç¹éuá ° g [[vèèèü · b

± ± ÅÍasâìg [[aoõ} asb^ìcadƌ © © érâì | cgð¨` | µü · b

G [ìCadíaag [[âvxj [ðµ¤æòì z [y [W © ç_e [Hå «ü · B
g [[ìíÞðmçè ¢ Æatμä ¢ y ¢ CDF [^ μ © о ©

Akado-
± hdðfðz à ìaýv} ìí viviendoðððales "

G [ìCadð² × Érâì | cg

G [[ìCadð © Creeksééíac ^
Thind «äècuèú¨è, chèèú, chècuèúsEl áñowüúsú

[[Ðo | Ƥ

Cadf [^ðt · Æ «ígg [[ìíÞð² × ä¾³ ¢ B
G [[éítg [[Vu | [g [[Vu} `g [[Vuá ° G [[Væ ¢ á½s âì^cvððîµü · b

...B

Y g [[ìsíÞ z

Y tg [[iá:} g^aetg [[25J
Pñåa½ì × Úinüå^× ég [[To · B
... -

Es | shgshsh
dôð^× éaå^ìg [[Å · B
· Ä ¢ "a ^ ^ [eð'u ^ ^ uðcesä ää läri lusð¹ü · b
@Èoì × ¨ð^ôæ «iarax@© çì³øèkka

Es} jgshsh
Rwlxåur © © ®éêêê
VCX [Å {[Hâlvpiì ^àégíê · B
ygéía} `j [sg [[æ ¢ á½æè¨à èü · b

Y a ° G [[
G [[) [uneá ¢ aiðuðhiðá ° G [ü¾ ¢ ü · ü · ¾ ¢ · ü ü. · B
D
D © ç_væ ¢ á½w "Æle, × • × \ · B

...B

y á ° G [[ìíÞ z

E 8ö^ìá ° G [[i2²J
30 g

E 16ö^ìá ° G [[i2²J
40�5`50�g�

E àýâ «ìá ° G [[
VXJ [Parä äéé °

CADf[^ÍÆÒÌz[y[WèËç¢Ú

g [_ [ìcadðt · Æ «@âgbn [j [y [y [y [wðt subs de ¢ ¢

á | îan [ì^ðSáä ¢ éud@ ®ïðiSajæjvåíaá ° iÞèçð^ô g [[idpje ° iîûð^ôg [[é pje} `æ [_ [ìýv} èèü · b

- ... ... ...

g [2. ìCADÉ © ¢ ¹ ¢ UOõ} V

D
-B

- ...

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 26/10/2023

Views: 5309

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.